برده‌داری در آفریقای جنوبی، ظهور نظام آپارتاید و تفکیک نژادی، مبارزات مردم با حکومت ظالم حزب ملی، شکل‌گیری جنبش بیداری سیاهان، با شعار «سیاه زیباست» به دست استیو بیکو، و ساخت و انتشار مهمترین آهنگ غیرآفریقایی ضد آپارتاید، «بیکو»، از پیتر گبریل

در حال بارگزاری..
در حال بارگزاری..
در حال بارگزاری..
در حال بارگزاری..
در حال بارگزاری..